Monday, April 25, 2011

KASIH SEORANG IBU

reNungAN kAsiH
「k」itA smUa m'pUnyAi iBu & bApa,
oLeh iTu kitA hAruSLh mNeriMa iBuBpa kitA sEadA'y hAyAtiLah critA iNi..

「D」i sBUah kMpuNg t'DApAt sEorG iBu & aNk,
mrEkA hNyA T'gAL b'dUa SAhAja,
ibU aNk iTu mrUpakN sEorG bUtA 『sBeLaH mAtA sHAja』..

「S」tiAp hAri c iBu SLaLu M'hNtar aNk'y k sKoLah,
tiBaLh pD sUatU hAri
c iBu iNgN m'hNtaR aNk'y k sKOLah sPerti sLaLU,
TtApi tiBa² aNk'y b'kAtA kPd'y
“iBu,
tAK pAyA La iBu hNtar wAN k skOLah Lg,
wAN mALu sBaB m'pNyAi sEorG ibU ý cAcAt sPerti iBu,
wAN dAH jeMu d ejEk & d ktAWakN oLeH kwN² wAN,
Wan mALu iBu..!!”

「S」Baik sAja m'Dgr kAtA² aNk'y itU,
c iBu pN BrAsA sEdiH,sEdiH ý t'aMat sGt,
uMpaMa pANah ý m'bELah dAda'y sBaik sAja kATa² itU mNusUk k tLinGa'y..

「W」aktU pN SdA b'LaLu..
HAri b'gNti hAri,
bULaN b'gNti bULaN,
TahUn b'9nti tAhUN,
C Ank pN teLah b'jAyA mLnjUtkN PLajARAn'y k pRiNgkAt ý LBh t'gi,
apA ý mNyEdiHkN
c aNk tDa prNah m'jEngUK c iBu BiAr sKaLi pN,
Hati c iBu Pn d rUnDuNg RASa rNdu ý t'aMat sGt,
h'gAkN c ibU pN jAtUh SAKit m'iNgtkN aNk'y..

「P」aDa SUatU hAri jirAN mrEkA MnGUtuSkN SpUcUk sUrAt kPd wAN,
UtK m'kAbArkN kEadAaN IBu'y ý sAkit tEnAt,
& iNgn bjUMpa dGN'y..

「S」EtELah mNeriMa sUrAt t'sEbUt,
c wAN pN t'bUKa hAti uTk pULaNg k kMpuNg hALAmAN'y..

「s」EbAik sAjA TibA d kMpUnG'y,
wAN pN sMpaiLah d rUMah'y ý tLah LAmA dyA T'gAL Kn,
dYa pN mLiHat kLiLiNg rUmAh'y ý tLah uSANg,
tdA sDikit pUN b'uBah,
dyA pN mBeri sALam sByK ³ kALi nMuN sALaM'y tDa b'jWb,
LaLu dyA pN mLaNgkAh msUk K dLM rUmAh itU,
SNyi & sUrAM tDa sSiApa pN d dLM'y..
DyA pN mLaNgkAh kLuAr mNujU k rUmAh jiRaN sBELah & btANyA
d mNkAh iBu'y brADa,
mCik'y hNyA mDiaMkN Diri & M'hULurkN sPUcUk sUrAt LaLu MnyUrUh dyA Utk MBaCa'y
iSi sUrAt t'sEBut b'Bnyi..

“wAn,
kMu mALu M'PnyAi iBu sPerti ibU iNi,
tAk mNgaPa tP ktAHuiLah Nak,
sUatU ktikA dAHuLu kitA skELuArgA PrNah t'LibAt dLM kMALaNgn,
ayAh & aDkmU『iriM』Mn'gAL dNia dLm kMaLaNgn itU.
hNyA kitA B'2 ý t'seLamAt,
Tp sBELah mAta Mu cEdErA & tpKsA d bEdaH,
oLeh itU iBu tLah mDermAKn sbLah MatA iBu kpDMu,
ibU tAk mAu kMu mBEsAr m'jD sEorG aNk ý cAcAt & d ejEk oLeH KwN²,
tp s'GuH iBu tAk sNgkA kMu tDa m'HrgAi pNgorBaNan iBu..
NmuN wLupN B9itU iBU TetAp MnyAyAnGiMu aNaKkU.. ”

「S」TeLah wAn SLsAi m'BaCa sURat iTu,
bArULh dyA tAu ý iBu'y tLah mN'gaL dNia..

「W」aN BrAsA MnyEsAL ý t'aMat sGt & t'kiLaN krN tDa dPT BjMpa dGN ibU'y D SAat² t'AKhr
& mMiNta aMpuN & mAaF Kpd iBu'y...

「R」eNuNgiLh kiSah tAdi bTapA bEsAr'y
pNgorBaNan oRAnG tUa kitA sLain mLahirkN & MjAga kitA Dari kCiL h'GALH dWasA..

「J」AdikNLh kisAH iNi sBagAi pNgajArAN Kpd Diri kitA,
AGar kitA Lbh m'HrgAi
orG ý bGitU bMKna dLm hDup kitA....
Bak PEpATah mNgatakN,
『sEsAL kMudiaN sUDah tAK bgUNa』

Wednesday, March 23, 2011

kasih yang hilang


SaAt kU tULiS nOtA iNi,
akU tiDaK tAhU adAkAh aKu sEoRaNg aNaK yAn9 dErHakA atAu sEbALikNyA,
yA ALLah akU hArAp En9KaU aMpUnkAnLaH aKu..

AkU tErtAnYa² Di daLaM hAti,
bA9aiMaNakAh ciNta dAn kAsiH
seOrAn9 iBu itU tErhAdAp aNak²Nya ??
Ba9AiMaNakAh pULa rAsA sAyAnG iTu di tUnjUkKAn pAdA anAknYa ??..

PeRsOaLaN dEmi pErSoALaN
nAmUn tiAdA jAwApAN,
yAn9 ADa hAnYa kEpiLuAn
mEn9HiriS hAti dAn pErAsAaN,
kErAnA sEjaK dArI kEciL
hiNg9ALah kiNi meNiNgkAt rEmAja,
akU tidAk pErNah mErAsAiNya
ErtI kAsIh DaN sAyAn9
dAri sEoRaNg yAnG bErNaMa iBu..

AkU sEriNg mELihAt OrAn9 LaiN
yAn9 mEmpUnyAi iBu bEgiTu bAhA9iA,
pErAsAaN cEmbUrU kU muLa mEnErpA,
jaUh Di sUduT hAti keciL kU puN bErkAta,
akU ju9A inGiN sEpeRti itU
in9iN dI kucUp dAn Di bELai mAnjA,
naMuN apAkAN dayA itU cuMa an9aN²,
yAng taK muNgkiN kEsAMpaiAN..

WahAi iBukU,
mAaFkAn aNakMu iNi,
kEraNa meMpErsOaLkAn sEsUatU yAn9 akAN meNg9UriS hAtiMu..

NamUN waLaUpuN bEgitU,
akU rEdhA dAN meNgErti
seMua itU bUkAN kEheNdaKmU,
kiTa teRpiSaH oLeH wAktU dAn keAdAaN,
daN kitA paSraH tEriMa ujiAN,
meNjaLaNi hiDuP yAnG beRaSin9AN.....